ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  :::  

    foto     

 
 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
            Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος 

     ειδ. υπογονιμότης  καθ'έξιν (επαναλαμβανόμενες) αποβολες

 

 

 
 

 Θεματολογία και σύγχρονη αρθρογραφία για μαιευτικά - γυναικολογικά  και θέματα υπογονιμότητας -  Ανοσολογίας αναπαραγωγής  με εκλαϊκευμένη γραφή 

Medscape Medical News

IUDs, Implants More Effective Than Pills, Rings, and Patches

Ricki Lewis, PhD

May 23, 2012 — Long-acting reversible contraception methods (intrauterine devices [IUDs] and implants) were more than 20 times more successful in preventing pregnancy than other frequently used methods (oral contraceptives, vaginal ring, transdermal patch, and depot medroxyprogesterone acetate [DMPA] injection), according to results from a large, prospective cohort study. The results are published in the May 24 issue of theNew England Journal of Medicine.

All contraceptive methods are highly effective, according to authors Brooke Winner, MD, from the Department of Obstetrics and Gynecology, Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri, and colleagues, but they must be used properly and consistently to avoid pregnancy. In the United States, about 50% of all pregnancies are unplanned; that translates into roughly 3 million unplanned pregnancies annually. Approximately half of unplanned pregnancies in the United States are the result of contraceptive failure, which in turn is a result of incorrect or inconsistent use; the other half are a result of nonuse of contraception. Unintended pregnancy is more common in the United States than in many other developed countries, and results in 1.2 million abortions nationally each year.

Birth control pills are much more popular than IUDs; one reason for this is economics: the longer-acting devices may cost more than $500, as explained in a news release about the current trial. An advantage of IUDs and implants, in contrast, is ease of compliance. "Once these methods are placed, women don't need to worry about remembering to take them, or about their insurance changing or having issues getting to the pharmacy," Alison Edelman, MD, MPH, an obstetrician/gynecologist at Oregon Health & Science University in Portland, toldMedscape Medical News. Dr. Edelman was not involved in the study.

The researchers offered participants the choice of contraceptive method (pill, ring, patch, DMPA, IUD, or implant) to 7486 women at risk for unintended pregnancy, aged 14 to 45 years, at no cost. The women received counseling about effectiveness, risk, benefits, and adverse effects of each method and were allowed to switch methods during the study. They were told that IUDs and implants are the most effective methods for preventing pregnancy.

The investigators interviewed participants by telephone at 3 months and 6 months and at 6-month intervals for the 3 years of the study, following up reports of missed periods with urine pregnancy tests at the Washington University facility. The participants were given $10 gift cards for each completed interview follow-up. Data were also collected from participating pharmacies and from the participants' logs of contraceptive methods. The prospective design avoided recall bias.

The researchers found 334 unintended pregnancies among the 7486 participants. The failure rate for pills, ring, or patch was 4.55 per 100 participant-years (133 pregnancies) compared with 0.27 (21 pregnancies) among those using IUDs or implants (hazard ratio, 21.84; 95% confidence interval, 13.67 - 34.88, adjusting for history, age, and educational level).

Contraception failure inversely correlated to age. Participants younger than 21 years who used pills, patch, or ring conceived without intending to at nearly twice the rate as older participants who used these methods (hazard ratio after adjustment for educational level and history of unintended pregnancy, 1.9; 95% confidence interval, 1.2 - 2.8;P = .02). However, no age effect emerged among women using IUD, implant, or DMPA injection.

The researchers conclude that "participants using oral contraceptive pills, a transdermal patch, or a vaginal ring had a risk of contraceptive failure that was 20 times as high as the risk among those using long-acting reversible contraception." These findings are similar to those of other studies that were retrospective.

When cost was removed from the decision process for contraception, 75% of the women chose IUDs and implants, a large increase over the 5.5% of women in the United States who use these more invasive and expensive methods. Women choosing IUDs and implants in the study were more likely to be older, have public health insurance, and have higher parity than women who chose the other methods. The women who chose pills, ring, or patch were more likely to be nulliparous and to have private health insurance.

Limitations of the study include the nonrandomized design and selection bias for women willing to switch or begin birth control method. The freedom to choose a method at no cost may have boosted compliance, but this was likely balanced by the fact that the study population was at higher risk for unintended pregnancy, the researchers write.

The study's findings echo experience: "A resurgence in IUD use is already occurring. IUDs have been very popular due to their high efficacy rates and beneficial effects of minimizing menstrual bleeding," Beatrice Tsao, MD, an obstetrician/gynecologist at CareNet Medical Group in Schenectady, New York, told Medscape Medical News.

The study was funded by the Susan Thompson Buffet Foundation. One coauthor provided expert testimony for the defense in a case regarding thromboembolism with contraceptive vaginal ring use and received lecture fees from Omnia Education, and his institution received fees from Merck as an etonogestrel-implant trainer and royalties from Lippincott. One coauthor received lecture fees from Bayer HealthCare Pharmaceuticals. Dr. Edelman has assisted with advisory boards and training programs for Agile, Bayer, and Merck. The other authors and Dr. Tsao have disclosed no relevant financial relationships.

N Engl J Med. 2012;366:1998-2007. Abstract

 
 
 
  

Medscape Ιατρικά Νέα

Σπιράλ, εμφυτεύματα πιο αποτελεσματική από τα χάπια, δαχτυλίδια, και patches

Ρίκι Lewis, PhD

 

23 του Μάη του 2012 - μακράς δράσης αντιστρέψιμων μεθόδων αντισύλληψης (ενδομήτριες συσκευές [σπιράλ] και εμφυτεύματα) ήταν πάνω από 20 φορές πιο επιτυχημένο στην πρόληψη της εγκυμοσύνης σε σχέση με άλλες μεθόδους που χρησιμοποιούνται συχνά (από του στόματος αντισυλληπτικά, κολπικός δακτύλιος, διαδερμικό έμπλαστρο, αποθήκη και οξική μεδροξυπρογεστερόνη [ DMPA] ένεση), σύμφωνα με τα αποτελέσματα από μια μεγάλη προοπτική μελέτη κοόρτης. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στο 24 Μαΐου θέμα της New England Journal of Medicine .

Όλες οι μέθοδοι αντισύλληψης είναι άκρως αποτελεσματική, σύμφωνα με τους συγγραφείς Μπρουκ Νικητής, MD, από το Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον Ιατρική Σχολή, St Louis, Missouri, και οι συνεργάτες του, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά και με συνέπεια να αποφύγουν την εγκυμοσύνη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περίπου το 50% του συνόλου των κυήσεων είναι απρογραμμάτιστη? Που μεταφράζεται σε περίπου 3 εκατομμύρια ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες ετησίως. Περίπου το ήμισυ της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το αποτέλεσμα της αποτυχία της αντισυλληπτικής μεθόδου, η οποία με τη σειρά της είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης ή ασυνεπής? Το άλλο μισό είναι αποτέλεσμα της αδράνειας της αντισύλληψης.Ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη είναι πιο κοινή στις Ηνωμένες Πολιτείες από ό, τι σε πολλές άλλες ανεπτυγμένες χώρες, και τα αποτελέσματα σε 1,2 εκατομμύρια αμβλώσεις σε εθνικό επίπεδο κάθε χρόνο.

Τα αντισυλληπτικά χάπια είναι πολύ πιο δημοφιλής από ό, τι σπιράλ? Ένας λόγος για αυτό είναι η οικονομία: οι πλέον δράσης συσκευές μπορεί να κοστίσει περισσότερο από $ 500, όπως εξηγείται σε ένα δελτίο ειδήσεων για τη σημερινή δίκη. Ένα πλεονέκτημα του σπιράλ και εμφυτεύματα, σε αντίθεση, είναι η ευκολία της συμμόρφωσης."Από τη στιγμή που τοποθετούνται αυτές οι μέθοδοι, οι γυναίκες δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για να θυμόμαστε να τους πάρει, ή για την αλλαγή ασφαλιστικής τους ή έχουν προβλήματα να πάρει στο φαρμακείο," Alison Edelman, MD, MPH, ο μαιευτήρας / γυναικολόγος στο Oregon Health & Science Πανεπιστήμιο στο Πόρτλαντ, είπε Medscape Medical News . Ο Δρ Edelman δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Οι ερευνητές στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα επιλογής της μεθόδου αντισύλληψης (χάπι, δαχτυλίδι, μπάλωμα, DMPA, σπιράλ, ή εμφύτευμα) σε 7486 γυναίκες σε κίνδυνο για ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, ηλικίας 14 έως 45 ετών, χωρίς κανένα κόστος. Οι γυναίκες έλαβαν συμβουλές σχετικά με την αποτελεσματικότητα, τον κίνδυνο, τα οφέλη, καθώς και δυσμενείς επιπτώσεις της κάθε μεθόδου και είχαν τη δυνατότητα να αλλάξουν τις μεθόδους κατά τη διάρκεια της μελέτης. Τους είπαν ότι το σπιράλ και εμφυτεύματα είναι οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι για την πρόληψη της εγκυμοσύνης.

Οι ερευνητές συμμετέχοντες ερωτήθηκαν μέσω τηλεφώνου στο 3 μηνών και 6 μηνών και 6-μηνών διαστήματα για τα 3 χρόνια της μελέτης, μετά των εκθέσεων του λείπουν περίοδοι με τα τεστ εγκυμοσύνης ούρων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον. Οι συμμετέχοντες δόθηκαν $ 10 κάρτες δώρων για κάθε συμπληρωμένο συνέντευξη παρακολούθησης. Τα δεδομένα που συλλέγονται επίσης από τη συμμετοχή των φαρμακείων και από τα αρχεία των συμμετεχόντων των αντισυλληπτικών μεθόδων. Ο μελλοντικός σχεδιασμός αποφεύγεται η ανάκληση προκατάληψη.

Οι ερευνητές βρήκαν 334 ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες μεταξύ των συμμετεχόντων 7486. Το ποσοστό αποτυχίας για τα χάπια, δαχτυλίδι, ή patch ήταν 4,55 ανά 100 έτη συμμετέχοντα (133 κυήσεις) σε σύγκριση με 0,27 (21 κυήσεις) μεταξύ εκείνων που χρησιμοποιούν σπιράλ ή εμφυτεύματα (λόγος επικινδυνότητας, 21,84? Διάστημα εμπιστοσύνης 95%, 13,67 - 34,88, προσαρμογή για την ιστορία, την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο).

Αντισύλληψη αποτυχία σχετίζεται αρνητικά με την ηλικία. Οι συμμετέχοντες κάτω των 21 ετών που χρησιμοποίησαν χάπια, επίθεμα, ή δαχτυλίδι σχεδιαστεί χωρίς καμία πρόθεση να με σχεδόν διπλάσιο ποσοστό ηλικιωμένων ως συμμετέχοντες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν αυτές τις μεθόδους (λόγος κινδύνου μετά την προσαρμογή για το επίπεδο εκπαίδευσης και την ιστορία της ακούσιας εγκυμοσύνης, 1,9? Διάστημα εμπιστοσύνης 95%, 1,2 έως 2,8? P = .02). Ωστόσο, καμία επίδραση ηλικία προέκυψε μεταξύ των γυναικών που χρησιμοποιούν το σπιράλ, εμφύτευμα, ένεση ή DMPA.

Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «οι συμμετέχοντες με από του στόματος αντισυλληπτικά χάπια, ένα διαδερμικό έμπλαστρο, ή κολπικό δακτύλιο είχε κίνδυνος αποτυχίας της αντισύλληψης που ήταν 20 φορές υψηλότερα από τον κίνδυνο μεταξύ εκείνων που χρησιμοποιούν μακράς αναστρέψιμη αντισύλληψη." Τα ευρήματα αυτά είναι παρόμοια με αυτά άλλων μελετών που ήταν αναδρομική.

Όταν το κόστος αφαιρέθηκε από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την αντισύλληψη, το 75% των γυναικών επέλεξαν σπιράλ και εμφυτεύματα, μια μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 5,5% των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες που χρησιμοποιούν αυτές τις πιο επεμβατικές και δαπανηρές μεθόδους. Οι γυναίκες επιλέγουν σπιράλ και εμφυτεύματα στη μελέτη ήταν περισσότερο πιθανό να είναι μεγαλύτερα, έχουν δημόσια ασφάλιση υγείας, και έχουν υψηλότερη ισοτιμία από τις γυναίκες που επέλεξαν τις άλλες μεθόδους. Οι γυναίκες που επιλέγουν τα χάπια, δαχτυλίδι, ή επίθεμα είχαν περισσότερες πιθανότητες να είναι άτοκα και να έχουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Περιορισμοί της μελέτης περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την μη τυχαιοποιημένη μεροληψία της επιλογής για τις γυναίκες που προτίθενται να στραφούν ή να αρχίσουν τη γέννηση μέθοδος ελέγχου. Η ελευθερία να επιλέξει μια μέθοδο χωρίς κανένα κόστος μπορεί να έχουν αυξήσει τη συμμόρφωση, αλλά αυτό πιθανό με βάση το γεγονός ότι ο πληθυσμός της μελέτης ήταν σε υψηλότερο κίνδυνο για ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, γράφουν οι ερευνητές.

Τα συμπεράσματα της μελέτης απηχούν την εμπειρία: ". Η αναβίωση της χρήσης IUD ήδη συμβαίνει ενδομήτρια σπειράματα ήταν πολύ δημοφιλής λόγω των υψηλών ρυθμών αποτελεσματικότητά τους και τα ευεργετικά αποτελέσματα της ελαχιστοποίησης έμμηνο ρύση,« Βεατρίκη Τσάο, MD, μαιευτήρας / γυναικολόγος στο Ομίλου CareNet Ιατρικού Schenectady, Νέα Υόρκη, είπε Medscape Medical News .

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την Susan Thompson μπουφέ Ιδρύματος. Ένας συγγραφέας που μαρτυρία εμπειρογνώμονα για την άμυνα σε μια υπόθεση σχετικά με θρομβοεμβολής αντισυλληπτικό κολπικό δακτύλιο και χρήση εισέπραξε τέλη διάλεξη από Omnia Παιδείας, και του ιδρύματός του έλαβε αμοιβές από τη Merck ως εκπαιδευτής etonogestrel-εμφυτεύματος και τα δικαιώματα από Lippincott. Ένας συγγραφέας εισέπραξε τέλη διάλεξη από την Bayer HealthCare Pharmaceuticals. Ο Δρ Edelman έχει βοηθήσει με συμβουλευτικές επιτροπές και προγράμματα κατάρτισης για Ευέλικτο, η Bayer, και η Merck. Οι άλλοι συντάκτες και ο Δρ Τσάο έχουν προέκυψε κανένα σχετικό οικονομικές σχέσεις.

N Engl J Med . 2012? 366:1998-2007. Περίληψη

 
  

 

 
 Λεωφ.Κηφισίας 105 ΑμπελόκηποιΤ.Κ. 11523


τηλ: 693-6981082 210-6981082


Ημέρες-Ώρες ιατρείου: ΔΕ-ΤΕ-ΠΕ 18:00-21:00


Εγγραφές - Ερωτήσεις
Εδώ, συμπληρώνοντας το Ονοματεπώνυμό σας και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να ρωτήσετε οποιαδήποτε απορία και θα σας απαντήσω το συντομότερο δυνατόν. Επίσης οι ασθενείς μου μπορουν να παραλάβουν εντολές συνταγογράφησης εξετάσεων του ΕΟΠΥΥ, αποθηκευμένες είκονες υπερηχογραφημάτων, γυναικολογικής επίσκεψης, κολποσκόπησης όπως και απαντήσεις των εξετάσεών τους ηλεκτρονικά.


Νεα απο το Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων