ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  :::  

    foto     

 
 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
            Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος 

     ειδ. υπογονιμότης  καθ'έξιν (επαναλαμβανόμενες) αποβολες

 

 

 
 

 Θεματολογία και σύγχρονη αρθρογραφία για μαιευτικά - γυναικολογικά  και θέματα υπογονιμότητας -  Ανοσολογίας αναπαραγωγής  με εκλαϊκευμένη γραφή 

 

Who Should Be Screened for Ovarian Cancer?    

News Author: Elizabeth DeVita-Raeburn
CME Author: Penny Murata, MD 

  

CLINICAL CONTEXT 

Ovarian cancer is the fifth leading cause of cancer death in women. The mortality rate is high, but the age-adjusted incidence is low (13 cases/100,000 women in the United States). In 2004, the US Preventive Services Task Force (USPSTF) recommended against ovarian cancer screening, as reported by Nelson and colleagues in a report from the Agency for Healthcare Research and Quality. A USPSTF-commissioned review in 2008 found new data about the harms of screening, but no new data about the benefits of screening, as reported by Barton and Lin, also in a report from the Agency for Healthcare Research and Quality. 

This USPSTF recommendation statement about ovarian cancer screening in asymptomatic women updates the 2008 review.  

STUDY SYNOPSIS AND PERSPECTIVE 

The USPSTF has recommended against routine preventive screening of asymptomatic women with no risk factors for ovarian cancer in a report  published online  September 10 in the Annals of Internal Medicine

The report echoes a recommendation made by the task force in 2004, which found that "the potential harms outweighed the potential benefits of screening." However, this new recommendation factors in additional literature reviews commissioned by the task force in 2008 and 2011. The reviews found no new evidence that routine screening reduced mortality in women with no symptoms or risk factors, but concluded that it could cause significant harm to patients in the form of unnecessary surgical procedures resulting from false-positive results. 

Screening for ovarian cancer usually consists of cancer antigen (CA)-125 serum testing alone or in conjunction with transvaginal ultrasonography. "The evaluation of abnormal test results consists of either repeat testing or, frequently, removal of one or both of the ovaries via laparoscopy or laparotomy," according to the report. 

Ovarian cancer is the fifth leading cause of cancer deaths in women and is the most lethal of all gynecological cancers, according to the report. However, the disease is rare, with an age-adjusted incidence of 13 cases per 100,000. 

That means that "the positive predictive value of screening for ovarian cancer — which directly depends upon the prevalence of the disease — is low, and the majority of women with a positive screening test will have a false-positive result," the authors write. 

Evidence-Based Recommendation  

The report cites evidence from the Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial, a single, randomized, controlled study in which 78,216 women in the United States were randomly assigned to either usual care or 6 years of serum-125 testing and 4 years of transvaginal ultrasonography, and were followed up for 13 years. Abnormal tests results were managed by the women's personal physicians. 

"Although there was a nonstatistically significant finding of an increased number of ovarian cancer cases diagnosed in the screening arm compared with controls (212 vs. 176 cases; relative risk [RR], 1.21 [95% (confidence interval [CI]), 0.99-1.48], no difference was found in either stage at diagnosis or death rate from ovarian cancer (118 vs. 100 deaths; RR, 1.18 [95% CI, 0.82-1.71]," the authors write. 

In the same trial, however, 10% of women in the screening group received a false-positive result at some point during the study, and one third of these women had an oophorectomy. The positive predictive value of CA-125 testing and transvaginal ultrasound, the authors write, was just more than 1%. The ratio of surgeries to ovarian cancers detected via screening was approximately 20 to 1. Furthermore, "there were nearly 21 major complications per 100 surgical procedures performed on the basis of false-positive screening results." 

The authors of the report also cite a randomized trial within the Shizuoka Cohort Study of Ovarian Cancer, which used transabdominal or transvaginal ultrasonography and serum CA-125 testing concurrently. This trial "reported that an estimated 33 surgeries were required to diagnose 1 case of screen-detected ovarian cancer." 

The UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening, an ongoing randomized trial, is attempting a more nuanced approach to screening: annual serum CA-125 testing, with ultrasonography as follow-up for abnormal results. The investigators are also employing an algorithm when interpreting CA-125 serum results that takes into account age, absolute CA-125 levels, and CA-125 trajectory over time compared with annual screening with transvaginal ultrasonography or no screening, the report's authors explain. 

Preliminary data from the pilot study found that 20% of women in the multimodality group who were first categorized as intermediate risk required up to 5 follow-up blood tests before being reclassified as low risk. "Less than 1% of participants had surgery to investigate an abnormal screening result," the authors write, "however, of the 16 women that did have surgery, 11 (69%) did not have ovarian cancer." 

The final results of the UK trial "should provide more information about the relative benefits and harms of an algorithm-based approach to screening for ovarian cancer," the authors conclude. 

The task force's current recommendation with regard to preventive screening for ovarian cancer in asymptomatic women with no risk factors concurs with recommendations issued by both the American Congress of Obstetricians and Gynecologists and the American Cancer Society. 

The authors have disclosed no relevant financial relationships.  

Ann Intern Med . Published online September 10, 2012.  Full text  

STUDY HIGHLIGHTS 

§  A literature search was conducted in 2011 for relevant randomized controlled trials published since the previous review. 

§  Factors linked with decreased risk for ovarian cancer are oral contraceptive use, pregnancy and breast-feeding, bilateral tubal ligation, and removal of ovaries. 

§  Risk factors for ovarian cancer are BRCA1 and BRCA2 genetic mutations, hereditary nonpolyposis colon cancer, and family history of ovarian cancer. 

§  Women with an increased-risk family history should be considered for genetic counselling. 

§  Increased-risk family history usually refers to 2 or more first- or second-degree relatives with history of ovarian cancer alone or in combination with breast cancer. 

§  Increased risk family history in women of Ashkenazi Jewish heritage refers to 1 first-degree relative or 2 second-degree relatives with breast or ovarian cancer. 

§  In women with family history, genetic risk assessment and BRCA mutation testing are recommended. 

§  The bimanual pelvic examination has poorly known effectiveness and harms for ovarian cancer screening. 

§  The current recommendation focuses on screening methods of transvaginal ultrasonography and serum tumor marker CA-125 

§  Abnormal screening results usually lead to repeat testing or removal of one or both ovaries by laparoscopy or laparotomy. 

§  Ovarian carcinoma treatment usually consists of surgical debulking and intraperitoneal or systemic chemotherapy. 

§  The USPSTF recommends against screening for ovarian cancer in asymptomatic women. 

§  The recommendation does not apply to women with genetic mutations associated with increased risk for ovarian cancer. 

§  There is at least moderate certainty that the harms outweigh the benefits of ovarian cancer screening. 

§  Ovarian screening does not decrease the mortality risk for ovarian cancer, according to a single study in which 17% of the participants had a family history of ovarian or breast cancer (relative risk, 1.18) 

§  False-positive results occurred in 10% of the patients in the Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) Cancer study. 

§  Positive predictive value of CA-125 testing and transvaginal ultrasonography screening was only 1%. 

§  Of women with a false-positive result, one third underwent oophorectomy. 

§  The ratio of surgeries to ovarian cancer detected by screening was about 20:1. 

§  21 complications occurred per 100 surgical procedures performed because of false-positive results. 

§  Screening with transvaginal or transabdominal ultrasonography plus serum CA-125 testing was linked with 33 surgeries needed to diagnose 1 case of ovarian cancer. 

§  The UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS) found that of women who were screened, 9% required repeat testing, less than 1% required surgery, 48% underwent surgery for false-positive results, and 4% of the 47 women who underwent surgery for false-positive result had a major complication. 

CLINICAL IMPLICATIONS 

§  The USPSTF recommends against screening for ovarian cancer in asymptomatic women. 

§  The USPSTF finds there is adequate evidence that routine screening for ovarian cancer in asymptomatic women with transvaginal ultrasonography or single-threshold serum CA-125 testing has no mortality benefit. Harms linked with screening include false-positive results, 20 surgeries to 1 screen-detected ovarian cancer, and complications after surgeries for false-positive results. 

 

 

 

Νέα Συγγραφέας : Elizabeth DeVita-Raeburn 
CME
Συγγραφέας : Penny Murata, MD 

  

ΚΛΙΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ 

Ο καρκίνος των ωοθηκών είναι η πέμπτη κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες. Το ποσοστό θνησιμότητας είναι υψηλό, αλλά η ηλικία προσαρμοσμένο ποσοστό είναι χαμηλό (13 περιπτώσεις / 1 00.000 γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες). Το 2004, η αμερικανική Υπηρεσία Πρόληψης Task Force (USPSTF) συνιστάται κατά προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου των ωοθηκών, όπως αναφέρει ο Nelson και οι συνεργάτες του σε μια έκθεση από τον Οργανισμό για την Υγεία Έρευνας και Ποιότητας. Μια USPSTF-επιτροπής αναθεώρησης το 2008 βρέθηκαν νέα στοιχεία σχετικά με τις επιβλαβείς συνέπειες του προσυμπτωματικού ελέγχου, αλλά καμία νέα δεδομένα σχετικά με τα οφέλη του προσυμπτωματικού ελέγχου, όπως αναφέρεται από Barton και Lin, επίσης, στην έκθεση του Οργανισμού για Healthca Έρευνας και Ποιότητας εκ νέου. 

Αυτή η δήλωση USPSTF σύσταση για προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου των ωοθηκών σε γυναίκες ασυμπτωματικές ενημερώνει την αναθεώρηση του 2008. 

ΣΎΝΟΨΗ ΜΕΛΈΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ 

Η USPSTF έχει συστήσει κατά προληπτικού ελέγχου ρουτίνας ασυμπτωματικών γυναικών χωρίς παράγοντες κινδύνου για καρκίνο των ωοθηκών σε μια έκθεση  που δημοσιεύθηκε online  10 Σεπ στο Annals of Internal Medicine . 

Η έκθεση απηχεί μια σύσταση της ομάδας εργασίας για το 2004, η οποία διαπίστωσε ότι "οι δυνατότητες βλάπτει αντισταθμίζουν τα πιθανά οφέλη του προσυμπτωματικού ελέγχου." Ωστόσο, αυτό το νέο παράγοντες σύσταση σε πρόσθετες βιβλιογραφικές επισκοπήσεις που ανατέθηκε από την ομάδα εργασίας για το 2008 και το 2011. Τα σχόλια δεν βρήκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι η νέα εξέταση ρουτίνας μειωμένη θνησιμότητα σε γυναίκες χωρίς συμπτώματα ή παράγοντες κινδύνου, αλλά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική βλάβη σε ασθενείς με τη μορφή περιττές χειρουργικές επεμβάσεις που προκύπτουν από ψευδώς θετικά αποτελέσματα. 

Διαλογή για καρκίνο των ωοθηκών συνήθως αποτελείται από καρκινικό αντιγόνο (CA) -125 εξέταση ορού μόνο ή σε συνδυασμό με διακολπική υπερηχογραφία. «Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών ανώμαλη αποτελείται είτε επαναληπτική δοκιμασία ή, συχνά, η απομάκρυνση του ενός ή και των δύο ωοθηκών μέσω λαπαροσκόπηση ή λαπαροτομία," σύμφωνα με την έκθεση. 

Ο καρκίνος των ωοθηκών αποτελεί την πέμπτη συχνότερη αιτία θανάτων από καρκίνο στις γυναίκες και είναι η πιο θανατηφόρα όλων των γυναικολογικών καρκίνων, σύμφωνα με την έκθεση. Ωστόσο, η ασθένεια είναι σπάνια, με προσαρμοσμένη για την ηλικία συχνότητα 13 περιπτώσεις ανά 100.000. 

Αυτό σημαίνει ότι «η θετική προγνωστική αξία του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο των ωοθηκών - η οποία εξαρτάται άμεσα από την επικράτηση της ασθένειας - είναι χαμηλή, και η πλειοψηφία των γυναικών με θετική δοκιμασία προσυμπτωματικού ελέγχου θα έχει ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα», γράφουν οι συγγραφείς. 

Απόδειξη-Based σύσταση  

Η έκθεση παραθέτει στοιχεία από τη δίκη προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του προστάτη, του πνεύμονα, του παχέος εντέρου και των ωοθηκών, μια ενιαία, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη σε 78.216 γυναίκες που στις Ηνωμένες Πολιτείες τυχαιοποιήθηκαν είτε σε συνήθη φροντίδα ή 6 χρόνια ορό-125 δοκιμές και 4 χρόνια διακολπικό υπερηχογράφημα του, και παρακολουθήθηκαν για 13 χρόνια. Μη φυσιολογικά αποτελέσματα εξετάσεων αντιμετωπίστηκαν από την προσωπική τους γιατρούς των γυναικών. 

"Παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια σημαντική nonstatistically εύρεση του αυξημένου αριθμού των περιπτώσεων καρκίνου των ωοθηκών διαγιγνώσκονται στο βραχίονα ελέγχου σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (212 έναντι 176 περιπτώσεις? Σχετικός κίνδυνος [RR], 1,21 [95% (διάστημα εμπιστοσύνης [CI]), 0,99 -1,48], δεν διαπιστώθηκε καμία διαφορά σε κάθε στάδιο κατά τη διάγνωση ή ποσοστό θανάτων από καρκίνο των ωοθηκών (118 έναντι 100 θανάτους? RR, 1,18 [95% CI, 0,82 έως 1,71], "οι συντάκτες γράφουν. 

Στην ίδια δοκιμή, ωστόσο, το 10% των γυναικών στην ομάδα διαλογής έλαβε ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια της μελέτης, και ένα τρίτο αυτών των γυναικών είχαν μια ωοθηκεκτομή. Η θετική προγνωστική αξία της CA-125 δοκιμές και διακολπικό υπερηχογράφημα, οι συντάκτες γράφουν, ήταν μόλις πάνω από 1%. Η αναλογία των χειρουργικών επεμβάσεων σε καρκίνους των ωοθηκών ανιχνευθεί μέσω διαλογή ήταν περίπου 20 προς 1. Επιπλέον, «υπήρχαν περίπου 21 μεγάλες επιπλοκές ανά 100 χειρουργικές διαδικασίες που εκτελούνται βάσει των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων ελέγχου." 

Οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρουν επίσης μια τυχαιοποιημένη μελέτη στα πλαίσια της μελέτης Cohort Σιζουόκα του καρκίνου των ωοθηκών, τα οποία χρησιμοποιούνται διακοιλιακό ή διακολπικό υπερηχογράφημα και ορού CA-125 δοκιμή ταυτόχρονα. Αυτή η δοκιμή "ανέφερε ότι περίπου 33 χειρουργικές επεμβάσεις όφειλαν να διαγνώσει 1 περίπτωση της οθόνης ανιχνεύεται-καρκίνο των ωοθηκών." 

Το Ηνωμένο Βασίλειο Συνεργατική Δίκη των προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου των ωοθηκών, μια συνεχής τυχαιοποιημένη μελέτη, επιχειρεί μια πιο ευέλικτη προσέγγιση για την προβολή: ετήσια ορού CA-125 δοκιμή, με υπερηχογράφημα και παρακολούθηση για την μη φυσιολογικά αποτελέσματα. Οι ερευνητές απασχολούν επίσης έναν αλγόριθμο κατά την ερμηνεία CA-125 στον ορό αποτελέσματα που λαμβάνει υπόψη την ηλικία, απόλυτη CA-125 επίπεδα, και CA-125 τροχιά την πάροδο του χρόνου σε σύγκριση με ετήσια εξέταση με διακολπικό υπερηχογράφημα ή χωρίς έλεγχο, εξηγούν οι συντάκτες της έκθεσης. 

Τα προκαταρκτικά στοιχεία από την πιλοτική μελέτη διαπίστωσε ότι το 20% των γυναικών στην ομάδα πολυτροπικότητα που για πρώτη φορά κατηγοριοποιούνται ως ενδιάμεσου κινδύνου που απαιτείται μέχρι 5 παρακολούθησης εξετάσεις αίματος πριν αναταξινομήθηκαν ως χαμηλού κινδύνου. "Λιγότερο από το 1% των συμμετεχόντων είχε τη χειρουργική επέμβαση για να διερευνήσει ένα μη φυσιολογικό αποτέλεσμα εξέτασης," οι συντάκτες γράφουν, «ωστόσο, από τις 16 γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, 11 (69%) δεν είχαν καρκίνο των ωοθηκών." 

Τα τελικά αποτελέσματα της μελέτης του Ηνωμένου Βασιλείου "θα πρέπει να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σχετικά οφέλη και τους κινδύνους ενός αλγορίθμου με βάση προσέγγιση για την εξέταση για τον καρκίνο των ωοθηκών», συμπεραίνουν οι συγγραφείς. 

Τρέχουσα σύσταση της ομάδας εργασίας όσον αφορά την προληπτική εξέταση για τον καρκίνο των ωοθηκών σε ασυμπτωματικές γυναίκες χωρίς παράγοντες κινδύνου συμφωνεί με τις συστάσεις που εκδίδονται τόσο από το Αμερικανικό Κογκρέσο των Μαιευτήρων και Γυναικολόγων και την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία. 

Οι συγγραφείς δεν έχουν αποκαλύψει τις σχετικές οικονομικές σχέσεις.  

Ann Intern Med  . Δημοσιεύθηκε σε απευθείας σύνδεση 10 του Σεπτέμβρη 2012.  Πλήρες κείμενο  

ΣΤΙΓΜΙΌΤΥΠΑ ΜΕΛΈΤΗ 

§  Η βιβλιογραφική έρευνα διεξήχθη το 2011 για τις σχετικές τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που δημοσιεύθηκαν από την προηγούμενη αναθεώρηση. 

§  Παράγοντες που συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο για καρκίνο των ωοθηκών είναι η χρήση αντισυλληπτικών χαπιών, εγκυμοσύνη και θηλασμός, οι διμερείς απολίνωση των σαλπίγγων, και αφαίρεση των ωοθηκών. 

§  Οι παράγοντες κινδύνου για καρκίνο των ωοθηκών είναι BRCA1 και BRCA2 γενετικές μεταλλάξεις, κληρονομικό καρκίνο του παχέος εντέρου nonpolyposis, και το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου των ωοθηκών. 

§  Οι γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο-οικογενειακό ιστορικό θα πρέπει να θεωρείται για γενετική συμβουλευτική. 

§  Αυξημένος κίνδυνος-οικογενειακό ιστορικό αναφέρεται συνήθως σε 2 ή περισσότερα πρώτου ή δεύτερου βαθμού συγγενείς με ιστορικό καρκίνου των ωοθηκών μόνος ή σε συνδυασμό με καρκίνο του μαστού. 

§  Αυξημένη οικογενειακό ιστορικό του κινδύνου σε γυναίκες Ashkenazi εβραϊκή κληρονομιά αναφέρεται σε 1 συγγενή πρώτου βαθμού ή 2 δεύτερου βαθμού συγγενείς με καρκίνο του μαστού ή καρκίνο των ωοθηκών. 

§  Σε γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό, γενετική αξιολόγηση των κινδύνων και τον έλεγχο μετάλλαξη BRCA συνιστώνται. 

§  Η αμφίχειρη πυελική εξέταση έχει ελάχιστα γνωστές αποτελεσματικότητα και βλάπτει για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου των ωοθηκών. 

§  Η σημερινή σύσταση εστιάζεται στις μεθόδους ελέγχου της διακολπικό υπερηχογράφημα και ορού δείκτη όγκου CA-125 

§  Ανώμαλα αποτελέσματα διαλογής συνήθως οδηγούν να επαναλάβει τις δοκιμές ή αφαίρεση ενός ή και των δύο ωοθηκών με λαπαροσκόπηση ή λαπαροτομία. 

§  Ωοθηκών καρκίνωμα επεξεργασίας αποτελείται συνήθως από χειρουργικής επεμβάσεως αφαίρεσιν όγκων και ενδοπεριτοναϊκή ή συστηματική χημειοθεραπεία. 

§  Η USPSTF συνιστά κατά της διαλογής για καρκίνο των ωοθηκών σε γυναίκες ασυμπτωματικές. 

§  Η σύσταση αυτή δεν ισχύει για τις γυναίκες με γενετικές μεταλλάξεις που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο των ωοθηκών. 

§  Υπάρχει τουλάχιστον μέτρια βεβαιότητα ότι οι βλάβες που αντισταθμίζουν τα οφέλη του προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου των ωοθηκών. 

§  Έλεγχο των ωοθηκών δεν μειώνει τον κίνδυνο θνησιμότητας για τον καρκίνο των ωοθηκών, σύμφωνα με μία μελέτη στην οποία το 17% των συμμετεχόντων είχαν οικογενειακό ιστορικό καρκίνου των ωοθηκών ή του μαστού (σχετικός κίνδυνος, 1,18) 

§  Ψευδώς θετικά αποτελέσματα εμφανίστηκαν σε 10% των ασθενών στην προστάτη, του πνεύμονα, του παχέος εντέρου, και των Ωοθηκών (PLCO) μελέτη του καρκίνου. 

§  Θετική προγνωστική αξία της CA-125 δοκιμές και διακολπικό υπερηχογράφημα ελέγχου ήταν μόνο 1%. 

§  Των γυναικών με ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα, ένα τρίτο υπέστη ωοθηκεκτομή. 

§  Η αναλογία των χειρουργικών επεμβάσεων για καρκίνο των ωοθηκών ανιχνευθεί δια διαλογής ήταν περίπου 20:01. 

§  21 επιπλοκές ανά 100 χειρουργικές διαδικασίες που εκτελούνται λόγω των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. 

§  Διαλογή με διακολπικό υπερηχογράφημα ή διακοιλιακό συν ορού CA-125 δοκιμή συνδέθηκε με 33 χειρουργικές επεμβάσεις που απαιτούνται για τη διάγνωση 1 περίπτωση του καρκίνου των ωοθηκών. 

§  Το Ηνωμένο Βασίλειο Συνεργατική Δίκη των προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου των ωοθηκών (UKCTOCS) διαπίστωσε ότι από τις γυναίκες που εξετάστηκαν, το 9% των απαιτούμενων ελέγχων επανάληψη, λιγότερο από το 1% απαιτούμενη χειρουργική επέμβαση, το 48% υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για ψευδώς θετικά αποτελέσματα, και 4% από τις 47 γυναίκες που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση για ψευδώς θετικό αποτέλεσμα είχε μια σημαντική επιπλοκή. 

ΚΛΙΝΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ 

§  Η USPSTF συνιστά κατά της διαλογής για καρκίνο των ωοθηκών σε γυναίκες ασυμπτωματικές. 

§  Η USPSTF βρίσκει υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι η εξέταση ρουτίνας για τον καρκίνο των ωοθηκών σε ασυμπτωματικές γυναίκες με διακολπικό υπερηχογράφημα ή ένα μόνο όριο ορού CA-125 δοκιμή δεν έχει κανένα όφελος θνησιμότητας. Harms συνδέονται με διαλογή περιλαμβάνουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα, 20 χειρουργικές επεμβάσεις σε 1 οθόνη-ανιχνευθεί ο καρκίνος των ωοθηκών, και τις επιπλοκές μετά από χειρουργικές επεμβάσεις για ψευδώς θετικά αποτελέσματα. 


 

 
 Λεωφ.Κηφισίας 105 ΑμπελόκηποιΤ.Κ. 11523


τηλ: 693-6981082 210-6981082


Ημέρες-Ώρες ιατρείου: ΔΕ-ΤΕ-ΠΕ 18:00-21:00


Εγγραφές - Ερωτήσεις
Εδώ, συμπληρώνοντας το Ονοματεπώνυμό σας και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να ρωτήσετε οποιαδήποτε απορία και θα σας απαντήσω το συντομότερο δυνατόν. Επίσης οι ασθενείς μου μπορουν να παραλάβουν εντολές συνταγογράφησης εξετάσεων του ΕΟΠΥΥ, αποθηκευμένες είκονες υπερηχογραφημάτων, γυναικολογικής επίσκεψης, κολποσκόπησης όπως και απαντήσεις των εξετάσεών τους ηλεκτρονικά.


Νεα απο το Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων