ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  :::  

    foto     

 
 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
            Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος 

     ειδ. υπογονιμότης  καθ'έξιν (επαναλαμβανόμενες) αποβολες

 

 

 
 

 Θεματολογία και σύγχρονη αρθρογραφία για μαιευτικά - γυναικολογικά  και θέματα υπογονιμότητας -  Ανοσολογίας αναπαραγωγής  με εκλαϊκευμένη γραφή 

 

New Guidelines Released for Thyroid Dysfunction in Pregnancy  CME/CE    

News Author: Emma Hitt, PhD
CME Author: Penny Murata, MD 

  

 

CLINICAL CONTEXT 

The Endocrine Society issued guidelines on thyroid dysfunction in pregnancy in 2007. A task force reconvened in 2009 to review original reports published in English in the last 2 decades. The task force included a chair chosen by the Clinical Guidelines Subcommittee of the Endocrine Society, a methodologist, and experts appointed by the Endocrine Society, Asia and Oceania Thyroid Association, European Thyroid Association, and Latin American Thyroid Society. 

This clinical practice guideline updates the 2007 guidelines and covers the topics of maternal and fetal aspects of hypothyroidism management, maternal and fetal aspects of hyperthyroidism management, gestational hyperemesis and hyperthyroidism, autoimmune thyroid disease and miscarriage, thyroid nodules and cancer, iodine nutrition during pregnancy, postpartum thyroiditis, and screening for thyroid dysfunction during pregnancy. 

STUDY SYNOPSIS AND PERSPECTIVE 

The Endocrine Society's clinical practice guideline for the management of thyroid disease during pregnancy and after birth has been updated from its 2007 version. 

The clinical practice guideline,  published  in the August issue of the Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, recommends approaches to diagnosing and treating patients with thyroid-related medical issues before, during, and immediately after pregnancy. 

Leslie De Groot, MD, from the University of Rhode Island in Providence, led a team of 13 experts who compiled the guidelines. In addition to the US-based Endocrine Society, the Asia and Oceania Thyroid Association, the European Thyroid Association, and the Latin American Thyroid Society cosponsored the development of the new guideline. 

Revisions and additions to the clinical practice guideline include the following: 

§  Trimester-specific reference ranges for pregnant women, using a free thyroxine (T4) assay, should be established. "The nonpregnant total T4 range (5–12 μ g/dL or 50–150 nmol/liter) can be adapted in the second and third trimesters by multiplying this range by one and a half-fold. Alternatively, the free T4 index...appears to be a reliable assay during pregnancy," the authors write. 

§  Propylthiouracil (PTU) should be the first-line drug for treatment of hyperthyroidism during the first trimester of pregnancy. Methimazole (MMI) may also be prescribed if PTU is not available or not tolerated. Clinicians should change treatment of patients from PTU to MMI after completion of the first trimester because of the potential for liver toxicity. 

§  Breast-feeding women should maintain a daily intake of 250 μ g iodine to ensure breast-milk provides 100 µg iodine per day to the infant. 

§  Once-daily prenatal vitamins should contain from 150 to 200 μ g iodine in the form of potassium iodide or iodate, "the content of which is verified to ensure that all pregnant women taking prenatal vitamins are protected from iodine deficiency," the authors write. 

§  Thyroid receptor antibodies should be measured before 22 weeks' gestational age in mothers with "1) current Graves' disease; or 2) a history of Graves' disease and treatment with  131 I or thyroidectomy before pregnancy; or 3) a previous neonate with Graves' disease; or 4) previously elevated [thyroid-stimulating hormone (TSH) receptor antibodies (TRAb)]," according to the authors. 

§  In women with TRAb at least 2- to 3-fold the normal level and in women treated with antithyroid drugs, "fetal thyroid dysfunction should be screened for during the fetal anatomy ultrasound done in the 18th–22nd week and repeated every 4 to 6 weeks or as clinically indicated. Evidence of fetal thyroid dysfunction could include thyroid enlargement, growth restriction, hydrops, presence of goiter, advanced bone age, tachycardia, or cardiac failure," the authors write. 

§  Women with nodules from 5 mm to 1 cm in size should be considered for fine-needle aspiration (FNA) if they have a high-risk history or suspicious findings on ultrasound, and women with complex nodules from 1.5 to 2 cm in size should also receive an FNA. "During the last weeks of pregnancy, FNA can reasonably be delayed until after delivery. Ultrasound-guided FNA is likely to have an advantage for maximizing adequate sampling," the authors conclude. 

The committee did not reach a consensus on screening recommendations for all newly pregnant women. "Some members recommend screening of all pregnant women for serum TSH abnormalities by the ninth week or at the time of their first visit. Other members recommend neither for nor against universal screening of pregnant women at the time of their first visit and support aggressive case finding to identify and test high-risk women. In some situations, ascertainment of an individual's risk status may not be feasible and in such cases, testing of all women by 9 weeks of pregnancy or at the first prenatal visit is reasonable," according to a written release from the Endocrine Society. 

Dr. De Groot has disclosed no relevant financial relationships. Full conflict-of-interest information is available in the article.  

J Clin Endocrinol Metabol . 2012;97:2543-2565.  Abstract  

STUDY HIGHLIGHTS 

Revisions  

§  The interpretation of serum-free T4 levels during pregnancy requires caution: 

§  Laboratories should establish trimester-specific reference ranges using a free Tassay. 

§  Nonpregnant total T4 reference range (5 - 12 µg/dL) for the second and third trimesters can be multiplied by 1.5-fold, or the free T4 index can be used. 

§  For hyperthyroidism, the first-line treatment in the first-trimester is PTU, and MMI after the first trimester: 

§  MMI is possibly linked with congenital anomalies, but can be used if PTU is unavailable or not tolerated. 

§  PTU is rarely associated with severe liver toxicity. 

§  Thyroid receptor–stimulating, –binding, or –inhibiting antibodies cross the placenta and should be measured before 22 weeks' gestation in mothers with any of the following: 

§  current Graves' disease 

§  history of Graves' disease and treatment with  131 I or thyroidectomy before pregnancy 

§  previous neonate with Graves' disease 

§  previously elevated TSH receptor antibodies 

§  Prenatal vitamins should contain a verified amount of between 150 and 200 µg iodine, in the form of potassium iodide or iodate, to prevent iodine deficiency. 

§  Breast-feeding women should receive 250 µg iodine daily to ensure the infant receives 100 µg iodine daily. 

§  In women with TRAb or thyroid-stimulating Ig elevated 2-fold to 3-fold or more, and in women treated with an antithyroid drug, maternal free T4 and fetal thyroid dysfunction should be assessed on the fetal anatomy ultrasound in the 18th to the 22nd week and every 4 to 6 weeks or as clinically indicated: 

§  Fetal thyroid dysfunction findings include thyroid enlargement, growth restriction, hydrops, goiter, advanced bone age, tachycardia, and cardiac failure. 

§  Fetal hyperthyroidism that might endanger the pregnancy can be treated with MMI or PTU with frequent clinical, laboratory, and ultrasound monitoring. 

§  Indications for FNA are predominantly solid thyroid nodules larger than 1 cm and complex nodules from 1.5 to 2 cm or larger. 

§  FNA should be considered for women with nodules from 5 mm to 1 cm in size if they have a history of suspicious ultrasound findings. 

§  During the last weeks of pregnancy, FNA can be delayed until after delivery. 

§  Ultrasound-guided FNA can likely optimize adequate sampling. 

Other recommendations  

§  Hypothyroidism 

§  Maternal overt and subclinical hypothyroidism should be avoided and treated. 

§  T4 dose usually needs to be increased by 4 to 6 weeks' gestation, possibly by 30% or more. 

§  Hyperthyroidism 

§  Hyperthyroidism should be differentiated from normal pathology of pregnancy and gestational thyrotoxicosis. 

§  First-line treatment is antithyroid drug therapy. 

§  Subtotal thyroidectomy is indicated for those who cannot tolerate or adhere to an antithyroid drug or require high antithyroid drug doses. 

§  Subclinical hyperthyroidism treatment is not indicated. 

§  131 I should not be given to women who are or might be pregnant. 

§  All newborns of mothers with Graves' disease should be evaluated for thyroid dysfunction. 

§  Patients with gestational hyperemesis and clinical features of hyperthyroidism should have thyroid function tests and a TRAb test. 

§  Thyroid antibodies are linked with miscarriage, but universal screening for antithyroid antibodies is not recommended. 

§  Thyroid nodules and cancer 

§  Thyroid hormone to achieve a suppressed but detectable TSH is appropriate for those with previously treated thyroid cancer, an FNA positive for cancer, or who elect to delay surgery until postpartum. 

§  131 I should not be given to breast-feeding women. 

§  Iodine intake during pregnancy and breast-feeding should not exceed 500 µg/day. 

§  The data are insufficient to recommend screening for postpartum thyroiditis. 

§  Universal screening for thyroid dysfunction: 

§  Universal screening before pregnancy is not recommended. 

§  Prenatal serum TSH testing is recommended for women at high risk or with known thyroid dysfunction. 

§  Consensus was not reached about TSH screening for all pregnant women vs high-risk women at the time of first visit or by the ninth week. 

CLINICAL IMPLICATIONS 

§  During pregnancy, serum free T4 levels should be interpreted with caution:the nonpregnant total T4 normal range of 5 to 12 µg/dL can be multiplied by 1.5-fold during the second and third trimester, or the free T4 index can be used. For hyperthyroidism, the first-line treatment is PTU in the first trimester, and then MMI afterward. 

§  Daily prenatal vitamins should contain from 150 to 200 µg of iodine in the form of potassium iodide or iodate. Breast-feeding women should maintain a daily intake of 250 µg iodine to ensure the infant receives 100 µg iodine per day. 


 

 

 

 

Νέα Συγγραφέας : Emma Hitt, PhD 
CME
Συγγραφέας : Penny Murata, MD

  

ΚΛΙΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ 

Η Ενδοκρινολογική Εταιρεία εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με δυσλειτουργία του θυρεοειδούς κατά την εγκυμοσύνη, το 2007. Μια ομάδα εργασίας συγκαλείται εκ νέου το 2009 να επανεξετάζει την αρχική εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν στην αγγλική τις τελευταίες 2 δεκαετίες. Η ομάδα εργασίας περιλαμβάνεται μια καρέκλα που επέλεξε η Κλινική Υποεπιτροπή τις κατευθυντήριες γραμμές της Ενδοκρινολογική Εταιρεία, με μεθοδολόγος, και οι εμπειρογνώμονες που διορίζονται από την Ενδοκρινολογική Εταιρεία, την Ασία και την Ωκεανία Συλλόγου θυρεοειδούς, του θυρεοειδούς Ευρωπαϊκή Ένωση, της Λατινικής Αμερικής και της κοινωνίας του θυρεοειδούς. 

Αυτή η κλινική πρακτική κατευθυντήρια γραμμή ενημερώνει τις κατευθυντήριες γραμμές του 2007 και καλύπτει τα θέματα της μητέρας και του εμβρύου πτυχές της διαχείρισης υποθυρεοειδισμού, της μητέρας και του εμβρύου πτυχές της διαχείρισης υπερθυρεοειδισμός, υπερέμεση της κύησης και ο υπερθυρεοειδισμός, αυτοάνοση νόσο του θυρεοειδούς και αποβολή, οι όζοι του θυρεοειδούς και του καρκίνου, η διατροφή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ιώδιο, θυρεοειδίτιδα μετά τον τοκετό, καθώς και έλεγχος για δυσλειτουργία του θυρεοειδούς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

ΣΎΝΟΨΗ ΜΕΛΈΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ 

Κλινική πρακτική κατευθυντήρια γραμμή του Ενδοκρινολογική Εταιρεία για τη διαχείριση της νόσου του θυρεοειδούς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό έχει ενημερωθεί από την έκδοση του 2007 του. 

Η κλινική πρακτική κατευθυντήρια γραμμή,   που δημοσιεύθηκε   στο τεύχος Αυγούστου του Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism , συνιστά προσεγγίσεις για τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών με θυρεοειδούς που σχετίζονται με ιατρικά θέματα πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά από την εγκυμοσύνη. 

Leslie De Groot, MD, από το Πανεπιστήμιο του Rhode Island στην πρόνοια, οδήγησε μια ομάδα 13 εμπειρογνωμόνων που συνέταξε τις κατευθυντήριες γραμμές. Εκτός από την έδρα τις ΗΠΑ Ενδοκρινολογική Εταιρεία, ο Σύλλογος του θυρεοειδούς Ασία και την Ωκεανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση του θυρεοειδούς, και η κοινωνία της Λατινικής Αμερικής θυρεοειδούς συγχρηματοδότησε την ανάπτυξη της νέας κατευθυντήριας γραμμής. 

Αναθεωρήσεις και προσθήκες στην κλινική πρακτική κατευθυντήρια γραμμή περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

§  Τρίμηνο-συγκεκριμένες περιοχές αναφοράς για τις έγκυες γυναίκες, χρησιμοποιώντας ένα δωρεάν θυροξίνη (Τ4 ) ανάλυση, θα πρέπει να καθοριστούν. "Η μη έγκυες σύνολο T 4  εύρος (5-12 μg / dL ή 50-150 nmol / l) μπορεί να προσαρμοστεί στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, πολλαπλασιάζοντας το εύρος αυτό από ενάμισι φορές. Εναλλακτικά, η ελεύθερη T 4  δείκτη ... φαίνεται να είναι μια αξιόπιστη δοκιμασία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, "οι συντάκτες γράφουν. 

§  Προπυλθειοουρακίλη (PTU) πρέπει να είναι το φάρμακο πρώτης γραμμής για την αγωγή του υπερθυρεοειδισμού κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της κύησης. Μεθιμαζόλη (MMI) μπορεί επίσης να συνταγογραφηθεί εάν PTU δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι ανεκτή. Οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να αλλάξει τη θεραπεία των ασθενών από PTU για ΜΜΙ μετά την ολοκλήρωση του πρώτου τριμήνου, εξαιτίας της πιθανότητας για τοξικότητα ήπατος. 

§  Οι θηλάζουσες μητέρες θα πρέπει να διατηρήσει μια ημερήσια πρόσληψη ιωδίου των 250 μg για την εξασφάλιση του μητρικού γάλακτος παρέχει 100 μg ιωδίου ανά ημέρα για το βρέφος. 

§  Άπαξ ημερησίως προγεννητικές βιταμίνες πρέπει να περιέχουν 150 έως 200 μα ιωδίου υπό τη μορφή ιωδιούχου καλίου ή ιωδικού ", του οποίου το περιεχόμενο είναι επαληθεύεται ώστε να διασφαλίζεται ότι όλες οι έγκυες γυναίκες λαμβάνουν προγεννητικές βιταμίνες προστατεύονται από έλλειψη ιωδίου," οι συγγραφείς γράφουν. 

§  Υποδοχέα αντισωμάτων του θυρεοειδούς θα πρέπει να μετράται πριν «ηλικία κύησης σε μητέρες με" 1) ρεύμα του Graves 22 εβδομάδες ασθένεια? Ή 2) το ιστορικό της νόσου του Graves και θεραπεία με   131  ή I θυρεοειδεκτομή πριν την εγκυμοσύνη? ή 3) ένα νεογνό με την προηγούμενη Graves «ασθένεια? ή 4) προηγουμένως αυξημένα [θυρεοειδούς ορμόνης (TSH) αντισώματα υποδοχέα (TRAb)]," σύμφωνα με τους συγγραφείς. 

§  Σε γυναίκες με TRAb τουλάχιστον 2 - έως 3-φορές το κανονικό επίπεδο και σε γυναίκες που λαμβάνουν θεραπεία με αντιθυρεοειδικά φάρμακα, «εμβρυϊκή δυσλειτουργία του θυρεοειδούς θα πρέπει να ελέγχονται κατά τη διάρκεια του εμβρύου με υπερήχους γίνεται ανατομία του 18ου 22η εβδομάδα και επαναλαμβάνεται κάθε 4 έως 6 εβδομάδες ή όπως ενδείκνυται κλινικά. στοιχεία του εμβρύου δυσλειτουργίας του θυρεοειδούς θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη διεύρυνση του θυρεοειδούς, ο περιορισμός της ανάπτυξης, ύδρωπα, παρουσία βρογχοκήλης, η προχωρημένη ηλικία των οστών, ταχυκαρδία, καρδιακή ανεπάρκεια ή, "οι συντάκτες γράφουν. 

§  Οι γυναίκες με όζους από 5 mm έως 1 cm σε μέγεθος θα πρέπει να θεωρούνται για αναρρόφηση με λεπτή βελόνα (FNA) αν έχουν υψηλού κινδύνου ιστορία ή ύποπτα ευρήματα στο υπερηχογράφημα, και οι γυναίκες με πολύπλοκες οζίδια 1,5 έως 2 εκατοστά σε μέγεθος θα πρέπει επίσης να λάβετε ένα FNA. "Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων της εγκυμοσύνης, FNA μπορεί εύλογα να καθυστερήσει μέχρι μετά τον τοκετό. Υπέρηχος-καθοδηγούμενη FNA είναι πιθανό να έχουν ένα πλεονέκτημα για τη μεγιστοποίηση επαρκή δειγματοληψία», συμπεραίνουν οι συγγραφείς. 

Η επιτροπή δεν επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με τις συστάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου για όλα τα νέα έγκυες γυναίκες. "Ορισμένα μέλη συνιστούν εξέταση όλων των εγκύων γυναικών για ορού TSH ανωμαλίες από την ένατη εβδομάδα ή κατά τη στιγμή της πρώτης επίσκεψης τους. Άλλα μέλη συνιστούν ούτε υπέρ ούτε κατά καθολική εξέταση των εγκύων γυναικών κατά το χρόνο της πρώτης επίσκεψής τους και να υποστηρίξουν επιθετική περίπτωση εξεύρεσης να εντοπιστούν και να δοκιμαστούν γυναίκες υψηλού κινδύνου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, διαπίστωση της κατάστασης του κινδύνου ενός ατόμου μπορεί να μην είναι εφικτή και σε αυτές τις περιπτώσεις, ο έλεγχος όλων των γυναικών από 9 εβδομάδες της κύησης ή κατά την πρώτη προγεννητική επίσκεψη είναι λογικό », σύμφωνα με ένα γραπτή ανακοίνωση από την Ενδοκρινολογική Εταιρεία. 

Ο Δρ De Groot δεν προέκυψαν σχετικές οικονομικές σχέσεις. Πλήρης σύγκρουσης συμφερόντων πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο συγκεκριμένο άρθρο.  

J Clin Endocrinol Metabol  . 2012? 97:2543-2565.   Περίληψη  

ΣΤΙΓΜΙΌΤΥΠΑ ΜΕΛΈΤΗ 

Αναθεωρήσεις  

§  Η ερμηνεία του ορού χωρίς T 4 επίπεδα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης απαιτεί προσοχή: 

§  Τα εργαστήρια θα πρέπει να θεσπίσει τρίμηνο-συγκεκριμένες περιοχές αναφοράς χρησιμοποιώντας ένα δωρεάν T 4 δοκιμασία. 

§  Nonpregnant συνολικά Τ 4 εύρος αναφοράς (5 - 12 μg / dL) για το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο μπορεί να πολλαπλασιαστεί με 1.5-πλάσια, ή της ελεύθερης Τ 4 δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

§  Για υπερθυρεοειδισμός, η θεραπεία πρώτης γραμμής κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης είναι PTU, MMI και μετά το πρώτο τρίμηνο: 

§  MMI είναι πιθανώς συνδέεται με συγγενείς ανωμαλίες, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν PTU δεν είναι διαθέσιμη ή δεν είναι ανεκτή. 

§  PTU σπάνια συνδέονται με σοβαρή ηπατική τοξικότητα. 

§  Θυρεοειδούς υποδοχέα διέγερσης,-δεσμευτική, ή αντισώματα αναστολής διασχίζουν τον πλακούντα και πρέπει να μετράται πριν 22 εβδομάδες κύησης »σε μητέρες με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

§  νόσο Graves ρεύμα » 

§  ιστορία της νόσου του Graves και θεραπεία με  131  ή I θυρεοειδεκτομή πριν την εγκυμοσύνη 

§  προηγούμενη νεογνό με νόσο του Graves 

§  προηγουμένως αυξημένη TSH υποδοχέα αντισωμάτων 

§  Προγεννητικές βιταμίνες πρέπει να περιέχουν μια επαλήθευση ποσότητα μεταξύ 150 και 200 ​​μg ιωδίου, υπό τη μορφή ιωδιούχου καλίου ή ιωδικού, για την πρόληψη της ανεπάρκειας ιωδίου. 

§  Ο θηλασμός γυναίκες θα πρέπει να λαμβάνουν 250 μg ιωδίου καθημερινά για να εξασφαλίσει το βρέφος λαμβάνει 100 μg ημερησίως ιώδιο. 

§  Σε γυναίκες με TRAb ή θυρεοειδούς Ig αυξημένα κατά 2-φορές σε 3-φορές ή περισσότερο, καθώς και σε γυναίκες που λαμβάνουν θεραπεία με ένα φάρμακο αντιθυρεοειδικά, της μητέρας δωρεάν T 4 και δυσλειτουργία του θυρεοειδούς του εμβρύου θα πρέπει να αξιολογούνται για την ανατομία του εμβρύου με υπερήχους στην 18η έως την 22η εβδομάδα και κάθε 4 έως 6 εβδομάδες ή όπως ενδείκνυται κλινικά: 

§  Εμβρυϊκή ευρήματα δυσλειτουργίας του θυρεοειδούς περιλαμβάνει τη διεύρυνση του θυρεοειδούς, ο περιορισμός της ανάπτυξης, ύδρωπα, βρογχοκήλη, η προχωρημένη ηλικία των οστών, ταχυκαρδία, και καρδιακή ανεπάρκεια. 

§  Εμβρυϊκή υπερθυρεοειδισμός που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εγκυμοσύνη μπορεί να αντιμετωπιστεί με MMI ή PTU με συχνή κλινική, εργαστήριο, την παρακολούθηση και υπερηχογράφημα. 

§  Ενδείξεις για FNA είναι κυρίως στερεά οζίδια θυρεοειδούς μεγαλύτερο από 1 cm και πολύπλοκες οζίδια 1,5 έως 2 cm ή μεγαλύτερο. 

§  FNA θα πρέπει να θεωρείται για τις γυναίκες με όζους από 5 mm έως 1 cm σε μέγεθος, αν έχουν μια ιστορία των ύποπτων υπερηχογραφικών ευρημάτων. 

§  Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων της εγκυμοσύνης, FNA μπορεί να καθυστερήσει μέχρι μετά τον τοκετό. 

§  Υπέρηχος-καθοδηγούμενη FNA μπορεί να βελτιστοποιήσει πιθανό επαρκή δειγματοληψία. 

Άλλες συστάσεις  

§  Υποθυρεοειδισμός 

§  Μητρική εμφανή και υποκλινικό υποθυρεοειδισμό πρέπει να αποφεύγεται και να αντιμετωπίζεται. 

§  Τ 4 δόση χρειάζεται συνήθως να αυξηθεί κατά κύησης 4 έως 6 εβδομάδες, πιθανώς από 30% ή περισσότερο. 

§  Υπερθυρεοειδισμός 

§  Υπερθυρεοειδισμός θα πρέπει να διαφοροποιείται από την κανονική παθολογία της εγκυμοσύνης και της κύησης θυρεοτοξίκωση. 

§  Πρώτης γραμμής θεραπεία είναι αντιθυρεοειδικά φαρμακευτική αγωγή. 

§  Μερικό θυρεοειδεκτομή ενδείκνυται για εκείνους που δεν μπορούν να ανεχθούν ή να προσχωρήσει σε αντιθυρεοειδικά φάρμακα ή απαιτούν υψηλές δόσεις αντιθυρεοειδικών φαρμάκων. 

§  Υποκλινική θεραπεία υπερθυρεοειδισμός δεν δηλώνεται. 

§  131  θα πρέπει να χορηγείται σε γυναίκες που είναι ή θα μπορούσε να είναι έγκυος. 

§  Όλα τα νεογνά των μητέρων με νόσο του Graves θα πρέπει να αξιολογούνται για τη δυσλειτουργία του θυρεοειδούς. 

§  Ασθενείς με υπερέμεση της κύησης και κλινικά χαρακτηριστικά του υπερθυρεοειδισμού θα πρέπει να κάνετε εξετάσεις της λειτουργίας του θυρεοειδούς και μια εξέταση TRAb. 

§  Τα αντισώματα του θυρεοειδούς που συνδέονται με αποβολή, αλλά καθολική εξέταση για αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων δεν συνιστάται. 

§  Όζους του θυρεοειδούς και του καρκίνου 

§  Ορμονών του θυρεοειδούς για να επιτευχθεί μια καταπιέζεται αλλά ανιχνεύσιμες TSH είναι κατάλληλο για εκείνους που είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία με καρκίνο του θυρεοειδούς, ένα FNA θετικό για τον καρκίνο, ή που επιλέγουν να καθυστερήσουν μέχρι τη χειρουργική επέμβαση μετά τον τοκετό. 

§  131  θα πρέπει να χορηγείται σε γυναίκες που θηλάζουν. 

§  Πρόσληψη ιωδίου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 μg / ημέρα. 

§  Τα στοιχεία είναι ανεπαρκή για τη σύσταση έλεγχο για θυρεοειδίτιδα μετά τον τοκετό. 

§  Παγκόσμια προβολή για τη δυσλειτουργία του θυρεοειδούς: 

§  Οικουμενική έλεγχο πριν από την εγκυμοσύνη δεν συνιστάται. 

§  Προγεννητικός έλεγχος ορού TSH συνιστάται για τις γυναίκες που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ή με γνωστή δυσλειτουργία του θυρεοειδούς. 

§  Συναίνεση δεν επετεύχθη για TSH έλεγχο για όλες τις έγκυες γυναίκες έναντι υψηλού κινδύνου γυναίκες κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης ή από την ένατη εβδομάδα. 

ΚΛΙΝΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ 

§  Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του ορού δωρεάν T 4 επίπεδα θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή: η μη έγκυες σύνολο T 4 φυσιολογικό εύρος των 5 - 12 μg / dL μπορεί να πολλαπλασιαστεί με 1,5-φορές κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου τριμήνου, ή η ελεύθερη T 4 δείκτη μπορεί να είναι χρησιμοποιείται. Για υπερθυρεοειδισμός, η θεραπεία πρώτης γραμμής είναι PTU στο πρώτο τρίμηνο, και στη συνέχεια MMI αργότερα. 

§  Ημερήσια προγεννητικές βιταμίνες πρέπει να περιέχουν 150 έως 200 μα του ιωδίου σε μορφή ιωδιούχου καλίου ή ιωδικού. Οι θηλάζουσες μητέρες θα πρέπει να διατηρήσει μια ημερήσια πρόσληψη των 250 μg ιωδίου να εξασφαλίσει το βρέφος λαμβάνει 100 μg ιωδίου ανά ημέρα. 


 

 

 
 Λεωφ.Κηφισίας 105 ΑμπελόκηποιΤ.Κ. 11523


τηλ: 693-6981082 210-6981082


Ημέρες-Ώρες ιατρείου: ΔΕ-ΤΕ-ΠΕ 18:00-21:00


Εγγραφές - Ερωτήσεις
Εδώ, συμπληρώνοντας το Ονοματεπώνυμό σας και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να ρωτήσετε οποιαδήποτε απορία και θα σας απαντήσω το συντομότερο δυνατόν. Επίσης οι ασθενείς μου μπορουν να παραλάβουν εντολές συνταγογράφησης εξετάσεων του ΕΟΠΥΥ, αποθηκευμένες είκονες υπερηχογραφημάτων, γυναικολογικής επίσκεψης, κολποσκόπησης όπως και απαντήσεις των εξετάσεών τους ηλεκτρονικά.


Νεα απο το Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων